Charakterystyka społeczeństwa otwartego

www.archivorthodoxy.org

Nauka o społeczeństwie, czyli socjologia wyróżnia dziś trzy główne rodzaje organizacji społecznej.

Należą do nich społeczeństwo tradycyjne, przemysłowe oraz postindustrialne.

Taki podział oraz jego nazewnictwo powstało w wyniku obserwacji wielkoskalowych zmian jakie miały miejsce w obrębie życia społeczno-gospodarczego oraz ze względu na odpowiednie ramy czasowe.

W ramach trzech głównych grup odnajdujemy szereg typów organizacji społecznej liczących mniej osób oraz o mniejszym zasięgu terytorialnym.

Przykładem mogą być tu społeczeństwa otwarte.

Autorem tego pojęcia jest filozof francuski Henri Bergson.

Według jego założeń społeczeństwo otwarte polegać ma na bardzo dużej roli społeczności cywilnej odgrywanej zarówno w życiu codziennym, jak i na arenie gospodarczej.

W tak skonstruowanym układzie polityka rządu podlegać powinna opinii publicznej, która posiada całkowitą swobodę wypowiedzi oraz bardzo ważny głos w podejmowaniu decyzji.

Ważne są tu prawa jednostki, ugrupowań oraz stowarzyszeń a wszystkie sprawy polityczno-gospodarcze powinny być jawne i wspólnie omawiane.

psycholog zielona góra