Społeczeństwo tradycyjne

Swede

Termin społeczeństwo tradycyjne można spotkać także pod innymi hasłami, np. społeczeństwo preindustrialne, kopieniackie lub pasterskie.

Wszystkie odnoszą się do etapu przedprzemysłowego, gdy duży odsetek ludności zamieszkiwał wsie lub inne tereny rolnicze i który odznaczał się wysokim poziomem analfabetyzmu, a także większą ilością grup pierwotnych niż wtórnych. Grupy społeczne składają się tu z niewielkiej ilości członków i są bardziej od siebie odizolowane niż w przypadku społeczeństwa przemysłowego.

Na wsi wyraźnie widocznie zarysowane są podziały społeczno-zawodowe, natomiast miast jest bardzo mało i znajdują się w sporym oddaleniu od rolniczych terenów. Do innych cech społeczeństwa tradycyjnego należą ograniczona lub brak instytucjonalności i formalnej kontroli jakichkolwiek aspektów życia, gospodarka oparta na rzemiośle oraz rolnictwie, natomiast podstawową jednostką gospodarczą jest gospodarstwo domowe.

Od współczesnego społeczeństwa znacznie odróżnia je niewielka rola pieniądza w handlu.

Mające uroczysty charakter welony liturgiczne posiadają bogato haftowany wzór www.successlearning.pl